Stiftstraße 6  -  60313 Frankfurt am Main  -  Telefon: 0049/69/28 17 22  -  Telefax: 0049/69/29 57 28
Mail: rechtsanwalt.eperjesi@freenet.de -  USt-IdNr.: DE178289638
www.rechtsanwalt-de-sk-cz.de   www.advokatnemecko.de     www.advokatvnemecku.de

Vážené dámy a vážení páni,
vitajte na mojej stránke.

Rád by som Vás oboznámil s mojou činnosťou:

Som nemecký advokát s vlastnou kanceláriou Frankfurte nad Mohanom -City.

Narodil som sa v bývalom Československu v Bratislave a ako 17-ročný som prišiel v roku 1966 do Nemecka, kde som vyštudoval právo. Ovládam slovenský a český jazyk. Výhoda: už roky to uľahčuje pre mojich klientov komunikáciu. Sú to prevažne slovenské a české firmy a fyzické osoby. Zastupujem ich záujmy v Nemecku, vymáham ich pohľadávky, alebo ich chránim pred nárokmi iných.

Ako advokát pôsobím v hospodárskej a obchodnej oblasti:
  • poradenská činnost'
  • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach a sporoch ako aj v súdnych konaniach na takmer všetkých súdoch v celom Nemecku,
  • vybavovanie rozličných záležitostí, okrem toho prekladanie dokumentov zo slovenského do nemeckého jazyka a naopak. Výsledok: overený preklad dokumentov. Mám úradnú pečiatku.   

NAPREDOVAŤ S ADVOKÁTSKOU POMOCOU
A DOSIAHNUŤ CIEĽ


Advokátska kancelária Juraj Eperjesi


Ponúkam nasledovné služby, ktoré sú ovplyvnené medzinárodným zameraním. Kooperácia s dalšími advokátskymi kanceláriami a notárom umožní kompletné zaopatrenie mandantov v Nemecku, ale aj v Českej a Slovenskej republike.

I.
S predstaviteľmi slovenských a českých firiem, ktoré zastupujem v Nemecku rozprávam po slovensky a česky, čo uľahčuje a zefektívňuje prácu a upevňuje dôveru. Poznám obidva právne systémy. Vyštudoval som v Nemecku a založil vlastnú kanceláriu s medzinárodnou orientáciou. Okrem toho som urobil v Nemecku prekladateľské a tlmočnícke skúšky a som zaregistrovaný na Krajinskom súde vo Frankfurte nad Mohanom ako štátne uznaný a prísažný prekladateľtlmočník slovenského jazyka pre súdy a notárov.

Preto ma angažujú aj ministerstvá v Bonne a Berlíne pri rokovaniach so slovenskými a českými vládnymi delegáciami a poverujú ma s prekladom zmlúv a dohôd.

Moja advokátska činnosť má za účel riešiť problémy v oblastiach:

Uzavrel som medzinárodné kooperačné dohody so slovenskými a českými  advokátskymi kanceláriami. Dlhoročná spolupráca s nimi je úspešná. Hovorím plynne po anglicky a aj po rusky.


Zodpovedajúc hospodárskym požiadavkam sa moja kancelária nachádza v City Frankfurtu v bezprostrednej blízkosti burzy a hospodárskej komory. Frankfurt nad Mohanom je svojím medzinárodným letiskom a centrálnou polohou stredobod obchodu, ktorého význam stúpa.II.
V spolupráci s notárom sa môžu vypracovať a realizovať zmluvy v oblasti hospodárskeho práva a práva spoločností. Pri kúpno predajných zmluvách je významná spolupráca s bankami v otázkach financovania obchodov.

 

Zakladanie spoločností vo forme GmbH (s r.o.), komanditných a iných -aj medzinárodných- obchodných spoločností siaha od vypracovania zmlúv až po zabezpečenie záležitostí pred súdmi.


Informácia
o tlmočníckom a prekladateľskom úrade
pre nemecký, slovenský a český jazyk

 

Môj prekladateľský úrad už existuje vyše 20 rokov. Som tzv. native speaker. Zložil som skúšky v Spolkovej republike Nemecko a som štátne uznaný a prísažný tlmočník a prekladateľ slovenského jazyka. Môžem teda vyhotovovať overené preklady dokumentov uznané nemeckými úradmi  –mám úradnú pečiatku. Nakoľko som zároveň advokát, som špecializovaný na právne záležitosti.  Táto spojitosť mi umožňuje rýchle a spoľahlivé riešenie úloh. Preto dostávam zákazky nielen od privátnych osôb, ale aj od súdov, prokuratúr a iných inštitúcií.

 

Rád tlmočím simultánne; často ma týmto poveria pri rokovaniach o medzinárodných dohodách, lebo môžem uplatniť svoje právnické znalosti. Moja činnosť je tiež ovplyvnená tým, že sa  zúčastňujem zahraničných termínov v Slovenskej a Českej Republike. Ako advokát zastupujem tamojšie firmy v Nemecku a nemecké firmy tam –tak som stále v cviku a aktualizujem moje znalosti insidera o hospodárskych, kultúrnych a politických súvislostiach.

 

Vďaka mojej nezávislej činnosti v rámci povolania som si schopný zariadiť svoj pracovný čas tak, že stojím vždy k dispozícii  -aj na weekende- a môžem sa zúčastniť krátkodobých, evtl. aj zahraničných termínov.

 

Potešil by som sa kooperácii s Vami. V prípade, že by naša spolupráca ešte nebola aktuálna by bolo optimálne, keby ste zaregistrovali moje dáta do Vašej databázy, aby ste ma mohli v prípade potreby okamžite kontaktovať. Aj v naliehavých prípadoch som dosiahnuteľný pod číslom telefónu môjho úradu 0049/69/28 17 22, lebo je prepojený na môj mobil.

 

Juraj Eperjesi                                                                                                       

 

Kontakt / Impressum: Juraj Eperjesi, Rechtsanwalt, Stiftstraße 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefón: +49-69-28 17 22
Telefax: +49-69-29 57 28

E-Mail: rechtsanwalt.eperjesi@freenet.de
Homepages: www.rechtsanwalt-de-sk-cz.de

www.advokatnemecko.de     www.advokatvnemecku.de

 

USt.-Id.-Nr.: DE 178289638, Advokátska kancelária patrí k Advokátskej komore Frankfurt nad Mohanom, www.rechtsanwaltskammer-ffm.de  

Platia nasledovné  predpisy o advokátskych poplatkoch a o povolaní advokátov; všetky sa nachádzajú na internetovej stránke Spolkovej advokátskej komory pod www.brak.de

Zákonný názov povolania: Rechtsanwalt, prepožičaný v Spolkovej republike Nemecko.

 

Informácie dotknutým osobám podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len „Nariadenie“) - Označenie v Nemecku: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

 

Táto informácia o ochrane osobných údajov platí pre:

 

Zodpovedný prevádzkovateľ osobných údajov: Rechtsanwalt Juraj Eperjesi, Stiftstraße 6,
60313 Frankfurt am Main (Frankfurt nad Mohanom), Nemecko
E-mail: rechtsanwalt.eperjesi@freenet.de
Telefón: +49 (0) 69 281722
Telefax: +49 (0) 69 295728

 

Advokátska kancelária patrí k Advokátskej komore Frankfurt nad Mohanom, Nemecko www.rechtsanwaltskammer-ffm.de
Platia predpisy o povolaní advokátov; všetky sa nachádzajú na internetovej stránke Spolkovej advokátskej komory pod http://www.brak.de/ Zákonný názov povolania: Rechtsanwalt, prepožičaný v Spolkovej republike Nemecko.

 

Účel spracúvania osobných údajov: v rámci poskytovania právnych služieb budú osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnej miere poskytované vopred bližšie neurčenému okruhu subjektov (súdy, štátne orgány, orgány verejnej moci, druhá zmluvná strana, adresáti právneho úkonu, účastníci súdneho alebo iného konania). Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f Nariadenia. Dotknutá osoba bude identifikovaná menom a priezviskom, v nevyhnutných prípadoch aj dátumom narodenia a adresou bydliska.

Práva dotknutej osoby: podľa čl. 15 nasl. Nariadenia má dotknutá osoba
právo na prístup k svojim osobným údajom;
právo na opravu svojich osobných údajov;
právo na vymazanie svojich osobných údajov;
právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov;
právo na prenosnosť svojich osobných údajov;
právo odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak je súhlas právnym základom ich spracúvania;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov (čl. 77 Nariadenia).
Uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením prostredníctvom písomnej žiadosti, žiadosti podanej elektronickými prostriedkami alebo ústne; dotknutá osoba musí preukázať svoju totožnosť.

Nariadenie sa uplatňuje od 25.05.2018

 

Juraj Eperjesi
Rechtsanwalt